Jan 30, 2009Skaters:
1_Skater Anónim. MACBA.
2_Skater Pau (Vila)
3_SKater Sergi (Terrassa)
4_Skater Anónim. MACBA.